Kwaliteitsstatuut GGZ

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Jos van Engelen
BIG-registraties: 19041234416
Overige kwalificaties: VCgP-lid, groeps- en relatietherapeut Basisopleiding: Doctoraal psychologie, GZ Psycholoog, Psychotherapeut AGB-code persoonlijk: 94003504
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk van Engelen E-mailadres: v.engelen@planet.nl
KvK nummer: 20153942
Website: www.josvanengelen.nl
AGB-code praktijk: 94003020
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patienten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden:
Gevoelsproblemen:
Je somber voelen; gespannen zijn.
Slecht slapen; veel piekeren en tegen alles op zien. Tobben met negatieve ervaringen.
Identiteit:
Weinig zelfvertrouwen hebben; je voortdurend onzeker voelen.
Geen keuzes kunnen maken; niet weten wat je wilt; tot niets kunnen komen. Moeilijk kunnen genieten.
Relatie:
Steeds weer in dezelfde relationele gevechten terechtkomen, Negatief-kritisch en perfectionistisch zijn, teveel controle willen houden Je ongelukkig voelen in de relatie; relaties vermijden.
Je geremd voelen in gezelschap.
Behandelvormen: schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, systeemtherorie
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Jos van Engelen BIG-registratienummer: 19041234416
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Jos van Erp, psychotherapeut en klinisch psycholoog (BIG: 59041609916)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
In intervisie en intercollegiaal overleg wordt, indien nodig, diagnostiek, indicatie, behandelplan en verloop van de behandeling besproken. Daar waar nodig, is er overleg met huisarts e/o psychiater over het gebruik van medicatie. Zo nodig wordt een patiënt doorverwezen voor consult.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende werktijden altijd contact opnemen met de praktijk; bellen of mailen.
Gedurende de nacht, tijdens het weekend en in geval van crises dienen zij contact op te nemen met hun huisarts of de huisartsenpost. Indien nodig zullen zij verwijzen naar de spoedeisende eerste hulp of ggz-crisisdienst.
Huisartsenpost Breda: 076-5258500 (24 uur per dag bereikbaar) Molengracht 21, 4818 CK Breda
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: crisisopvang steeds via de huisarts(enpost) verloopt.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.josvanengelen.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.josvanengelen.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders:
Link naar website: https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/juridische- uitspraken/klachtencommissie
Link naar website:
https://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NVP
Link naar website:
https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=625639424
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Jos van Erp, psychotherapeut/klinisch psycholoog
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.josvanengelen.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Bij psychische klachten gaat u eerst naar de huisarts. Veel huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner, de POH-GGZ. Zij bepalen of een behandeling door een psycholoog wenselijk is. De huisarts verwijst vervolgens door naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.
U kunt zich zowel via mail als telefonisch bij mij aanmelden. Meestal diezelfde dag nog, of de dag erna, neem ik contact met u op. Dit contact is bedoeld om kort te sluiten of u aan het juiste adres bent en wanneer er een afspraak kan worden gemaakt. Op de website www.josvanengelen.nl is aangegeven hoe lang de wachttijd is.
In ons eerste gesprek worden uw klachten, problemen en hulpvraag in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Jos van Engelen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Jos van Engelen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Jos van Engelen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Aan het eind van de onderzoeksfase vindt altijd een adviesgesprek plaats met de cliënt en/of partner over de diagnostische conclusies en behandeladviezen. Ook gedurende de behandeling wordt de cliënt en eventueel zijn/haar partner regelmatig door de behandelaar geïnformeerd over het verloop
van de behandeling middels voortgangsgesprekken en ROM. De frequentie hangt af van de geïndiceerde behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig (ongeveer eens in de 3 maanden) geëvalueerd met de cliënt, mede aan de hand van ROM resultaten en het oorspronkelijke behandelplan. Afhankelijk hiervan zal het behandelbeleid gecontinueerd dan wel aangepast worden.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t.
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig (ongeveer eens in de 3 maanden en bij beëindiging van de behandeling) geëvalueerd met de cliënt, mede aan de hand van ROM resultaten en het oorspronkelijke behandelplan. Afhankelijk hiervan zal het behandelbeleid gecontinueerd dan wel aangepast worden.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: J.F. van Engelen
Plaats: Breda Datum: 27-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja